ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចំណាយប្រាក់ ៥៩,៩៩ ដុល្លារ

គោលការណ៍ដឹកជញ្ជូន

គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន* ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូរអាស័យដ្ឋានអ្នកត្រូវតែផ្ញើអ៊ីម៉ែលមួយដើម្បីគាំទ្រ.global@cowinaudio.comក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញ។ ប្រសិនបើមិនបានជូនដំណឹងភ្លាមៗទំនិញនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។