ដោយឥតគិតថ្លៃអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអេស។ ការត្រឡប់មកវិញនិងការផ្លាស់ប្តូររយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

គោលការណ៍ដឹកជញ្ជូន

គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន