ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចំណាយប្រាក់ ៥៩,៩៩ ដុល្លារ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

យើងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនខុនលីនតិចណូឡូជីខូអិលធីឌីជាភ្នាក់ងារផ្តាច់មុខ B2B របស់ហ្សិនម៉ីដដុងអាហ្គូស្តាទិកខូអិលធីឌី។

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ ប្រតិបត្តិការ B1B អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែខុនដូតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី។

                                                                            ពិធីជប់លៀងដែលទទួលបានសិទ្ធិ៖ ក្រុមហ៊ុនជេនជេម៉ីដុងអាកូស្តាទិកខូអិលធីឌី
                                                                                                                                         កាលបរិច្ឆេទ: មករា 1, 2019